Reklamácie - maloobchod

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok podľa Občianskeho zákonníka § 599 upravuje podmienky a  postup pri prijímaní a vybavovaní reklamácií na tovar zakúpený v zásielkovom a internetovom obchode www.siani.sk. 
Reklamačný poriadok sa vzťahuje na nasledovné subjekty:

 • predávajúci = Zuzana Žákovičová - Siani, www.siani.sk
 • kupujúci = zákazník

Záručné podmienky

Na tovar zakúpený od 1. apríla 2004 platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Osobitné predpisy umožňujú stanoviť aj dlhšiu záručnú dobu; táto informácia je uvedená pri výrobku v katalógu alebo na www.siani.sk Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list = faktúra).
Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar prevezme od predávajúceho. Záručná doba je obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, estetické a kvalitatívne parametre.  
Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie.
Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vydržať, vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby, na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Dátumom uplatnenia reklamácie sa pozastavuje plynutie záručnej doby na výrobok. Začne plynúť až dňom prevzatia výrobku po vybavení reklamácie (dňom, kedy je kupujúci povinný si výrobok u predajcu po vybavení reklamácie vyzdvihnúť).
Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je zákazník povinný si tovar po reklamácii prevziať. Zákazník je povinný si tovar prevziať aj po neuznanej reklamácii.  Po treťom neprevzatí tovaru a písomnom upozornení podlieha neprevzatý tovar po 6 týždňoch skartácii.

 1. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia veci.
 2. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote 24 mesiacov od prevzatia veci.

Dôkazné bremeno

 1. Ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku počas prvých 12 mesiacov záručnej doby, je predávajúci povinný dokázať kupujúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, nebola na výrobku v čase jeho predaja (nevznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu);
 2. Ak ide o chybu, ktorá sa vyskytla na výrobku v čase po prvých 12 mesiacoch záručnej doby (t.j. od 1. dňa 13. mesiaca plynutia záručnej doby) je kupujúci povinný dokázať predávajúcemu, že chyba, ktorú reklamuje, bola na výrobku už v čase jeho predaja (vznikla na výrobku pri jeho výrobe, resp. pred termínom jeho predaja kupujúcemu); rozhodnutie o uznaní alebo zamietnutí reklamácie bude závisieť od dôkazov, ktorými zákazník preukáže, že chyba nevznikla jeho zavinením ani bežným opotrebovaním výrobku.

Reklamačné konanie

Zákazník si uplatňuje reklamačné konanie písomne, vyplnením a zaslaním reklamačného formulára na poštovú, alebo e-mailovú adresu predávajúceho. Tovar ako balík, s priloženým reklamačným formulárom a faktúrou, pošlite na vlastné náklady na adresu predávajúceho: Zuzana Žákovičová - Siani, Zbehy 789, 95142 Zbehy. Tovar nad 30 Eur odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
Predávajúci má povinnosť posúdiť oprávnenosť a riešiť reklamáciu v zákonom stanovenej lehote, t.j. do 30 dní od dátumu jej uplatnenia.
Ak je dôvod reklamácie a spôsob jej riešenia zložitý a vyžaduje viac ako 30 dní, predávajúci o tom informuje zákazníka, s ktorým následne toto odsúhlasí. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky, prípadne iným spôsobom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou rozhodnutie o reklamácii. V prípade uznanej reklamácie zabezpečí predávajúci opravu tovaru, výmenu tovaru za nový, alebo vrátenie peňazí kupujúcemu, v prípade neuznanej reklamácie kupujúci obdrží  tovar späť spolu s písomným vyjadrením.
Kupujúci je povinný predložiť na reklamáciu tovar kompletný a čistý. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.
Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znova odo dňa prevzatia nového tovaru. Ak dôjde k výmene časti výrobku - súčasti, na ktorú bola poskytnutá záruka - platí to isté.
Po uplynutí záručnej doby zaniká právo reklamovať chyby tovaru, alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou.
Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za chybu, uznáva sa len výrobná chyba. Upozorňujeme, že každú jednu zásielku pred zabalením a odoslaním dôkladne skontrolujeme, aby sme vylúčili akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli podliehať reklamácii. Je nevyhnutné sa preto riadiť usmerneniami, ktoré sú uvedené nižšie.

Postup pri vybavovaní reklamácie

Zákazník spolu s reklamovaným výrobkom predloží:

 1. Potvrdenku o kúpe tovaru (faktúru); ak ide o opakovanú reklamáciu toho istého výrobku, predloží aj predchádzajúci reklamačný zápis.
 2. Vyplnený reklamačný romulár. 

            Originál reklamačného formuláru  si ponechá zákazník, kópiu dostane predávajúci.


Spôsoby riešenia reklamácie

 1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť.
 2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, t.j. rozsah poškodenia je taký, že nie je možné chybu odstrániť bez viditeľného defektu, alebo náklady na opravu presahujú cenu výrobku, môže predávajúci:

            a. výrobok vymeniť za rovnaký nepoužívaný výrobok alebo

            b. vrátiť peniaze zákazníkovi, t.j. odstúpiť od zmluvy – a to v prípade, ak 

- chybu výrobku nie je možné odstrániť a bráni jeho ďalšiemu používaniu, 

- alebo ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku (strata dôvery),

- alebo ak nebola vybavená reklamácia v zákonnej lehote maximálne 30 dní.


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

 1. Každú jednu zásielku pred zabalením a odoslaním dôkladne skontrolujeme, aby sme vylúčili akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli podliehať reklamácii.
 2. Pri každom kontakte s nami uveďte Vaše číslo objednávky, alebo číslo faktúry.
 3. Faktúra je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vymeniť alebo vrátiť. Tovar môžete vrátiť do 15 dní od prevzatia zásielky bez udania dôvodov. Tovar musí byť v pôvodnom stave a obale (krabici).
 4. Pri výmene viacdielnej súpravy, tzn. viac kusov tovaru v jednom balení za jednu cenu je bezpodmienečne nutné zaslať vždy celú súpravu.
 5. Za správnosť veľkostných tabuliek od našich dodávateľov-výrobcov nezodpovedáme! V prípade, že rozmer tovar uvádzaný v ehsope nezodpovedá reálnej veľkosti, tovar máte nárok vrátiť - vymeniť. Ak sa chcete uisiť, že tovar rozmerovo zodpovedá vašim potrebám, kontaktujte nás e-mailom, alebo telefonicky a my vám tovar radi individuálne premeriame.
 6. Záručná lehota: V zmysle platného reklamačného poriadku sa na každý tovar vzťahuje 2-ročná zárukčná lehota. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Záručná lehota sa vzťahuje iba na tovar s preukázateľnými chybami.

RIEŠENIE SPOROV ON-LINE (RSO)

Zákazník si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na www.info@siani.sk.


Usmernenia k reklamačnému poriadku

Ošetrovanie a údržba obuvi

Nasledujúcimi všeobecne platnými zásadami o údržbe a ošetrovaní obuvi si Vám dovoľujeme pripomenúť zásadné informácie.

 1. Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu, pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel ako je určená, môže dôjsť k poškodeniu. Toto poškodenie potom nemožno kvalifikovať ako reklamáciu.
 2. Obuv si pred zakúpením dôkladne v domácom prostredí vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. Dbajte hlavne na Vami zvolený typ, tvar, veľkostné číslo a šírku obuvi, ktorá by mala zodpovedať Vašim potrebám. V prípade, že si typ, tvar, číslo alebo šírku zvolíte nevhodne, nemôže to byť predmetom reklamácie.
 3. Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nezdeformovala pätná časť obuvi.  Pri obúvaní šnurovacej obuvi musí byť zašnurovaná až k poslednej dierke, aby nedochádzalo k posúvaniu nohy na stielke obuvi a jej následnému predratiu v prednej časti a v oblasti päty. Obuv nikdy nevyzúvajte pristúpením päty, pretože dochádza k nadmernej námahe materiálu a často až k odtrhnutiu podošvy.
 4. Obuv pravidelne ošetrujte, pravidelne striedajte. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi. Premáčanú obuv nikdy nesušte v blízkosti tepelných zdrojov. Po vysušení ju ošetrite podľa návodu pre použitý materiál zvrškov. Záruka sa nevzťahuje na farbenie vo vnútri obuvi vplyvom pôsobenia potu alebo silného premočenia, tiež na mechanické poškodenie obuvi.
 5. Po vyzutí obuv napnite na napináky (najlepšie drevené) zodpovedajúceho tvaru a veľkosti. Tým udržíte tvar obuvi a vyrovnáte záhyby (vrásky) vzniknuté pri chôdzi. Predĺžite životnosť obuvi, pričom drevo napinákov absorbuje vlhkosť.
 6. Obuv pravidelne striedajte (len tak sa môže zvrškový materiál zbaviť vlhkosti absorbovaním z Vašich nôh).
 7. Snažte sa vyvarovať úplnému premáčaniu obuvi, pokiaľ sa tak stane, vysušte ju pri izbovej teplote vyloženú novinovým papierom. Po vysušení ju ošetríte podla návodu pre použitý materiál zvrškov.
 8. Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte včasné opravy podpätkov a pätníkov, prešlapaných, bežne opotrebovaných podošiev, vkladacích či vlepovaných stielok, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením. Ide o základnú údržbu, o ktorú sa stará zákazník.
 9. Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od jednotlivých materiálov použitých pri výrobe. Dobre rozlišujte kvalitu materiálov z ktorých zakúpená obuv pozostáva. Syntetické a textilné materiály majú v zásade nižšiu životnoť- odolnosť voči opotrebeniu, ako napríklad 100% prírodná koža, alebo guma. Z tohto pohľadu si pozorne prečítajte návod na starostlivosť o jednovlivé matriály v nasledovných bodoch:

Pri starostlivosti o Vašu obuv je potrebné dodržiavať určitý postup:

 • Najprv obuv zbavíme hrubých nečistôt. Väčšinou používame vlhkú handričku na povrch obuvi, na znečistenú podošvu kefku, vodu so saponátom. Pozor na usňovú podošvu, tu nenamáčame, iba pretrieme vlhkou handričkou a použijeme špeciálny prípravok na čistenie koženej podošvy.
 • Potom je nutné obuv naimpregnovať prostriedkami, ktoré chránia obuv proti vlhkosti a znečisteniu. Impregnujeme každý povrch obuvi, okrem lakovanej usne.
 • Starostlivosť o obuv je nutné prispôsobiť povrchovému materiálu.

Hladká useň

Hladké usne majú jemne štruktúrovaný povrch s malými pórmi, ktorý môže byť spracovaný v matnom alebo lesklom prevedení. Useň nie je vodu-nepriepostný materiál, ale vodo-odpudivosť Vašej obuvi môže byť zvýšena pomocou špeciálnych krémov - impregnátorov. Napriek tomu nie je usňová obuv vhodná do daždivého počasia. V daždivom počasí sa rychlejšie opotrebovávajú aj kožené podošvy. Premáčanú koženú obuv sušte postupne, bez tepelného zdroja. Obuv je dobré vycpať novinovým papierom a po uschnutí napustiť a zvláčniť vhodným krémom. Hladkú usňovú obuv ošetrujeme špeciálnym krémom. Doporučujeme držať sa zásady - kvalitnejšia obuv vyžaduje kvalitnejší krém. Krém v odpovedajúcom farebnom odtieni nanesieme na obuv, rozotrieme a preleštíme najlepšie flanelovou handričkou.

Leštená useň

Leštená useň je veľmi akostná hladká useň, ktorá bola vyleštená do vysokého lesku. Vzhľad je veľmi vytieňovaný. Obuv s touto povrchovou úpravou sa ošetruje rovnakým spôsobom ako obuv z hladkej usne.

Lakovaná useň

Lakovaná useň vykazuje celkom hladký a vysoko lesklý povrch, ktorý vznikol lakovou úpravou usne. Táto obuv sa zbavuje nečistôt tiež pomocou vlhkej handričky, impregnácia by však mohla tento povrch porušiť. K starostlivosti sa používa špeciálny krém na lakovanú useň a flanelová handrička.

Nubuk a velúr

Nubuk je useň brúsená na líci. Povrch na dotyk pôsobí sametovo ako broskyňa. Velúr je naopak brúsený na rube. Vlas zostáva na povrchu. Ľudový názov pre velúr je "semiš". Nubukový i velúrový povrch sa ošetruje rovnakým spôsobom. Na impregnáciu je najvhodnejšie používať vodo-odpudzujúci sprej a to v odpovedajúcom farebnom odtieni. Velúrovú a nubukovú obuv ošetrujeme rovnakým spôsobom. Na impregnáciu je najvhodnejšie používať vodo-odpudzujúci sprej a to v odpovedajúcom farebnom odtieni. Velúrovú a nubukovú obuv ošetrujeme vykefovaním, najlepšie špeciálnymi gumovými kefkami. Pri väčšom opotrebovaní môžeme použiť farebné, ale aj bezfarebné spreje alebo čiastiace kocky.

Textilné materiály

Textilné materiály sa v poslednej dobe používajú nielen u domácej a letnej vychádzkovej obuvi, ale presadzujú sa tiež u spoločenskej a vychádzkovej obuvi, tzv. galantérnej obuvi. Textilnú obuv ošetrujeme iba za sucha a to vykefovaním, či čistiacimi a farbiacimi sprejmi na textil. Túto obuv nikdy neperte! K ošetrovaniu je vhodné používať odporúčané prípravky, medzi ktoré patrí penový sprej, ktorý čistí do hĺbky a oživuje farby.

Starostlivosť o kabelky

Syntetická useň (ekologická koža)

Výrobky sú menej náročné na údržbu ako prírodné materiály. Kabelky zo syntetickej kože ošetrite slabo koncentrovanými saponátovými roztokmi a potom do sucha vytrite handričkou. Kabelky neperte, nesušte na tepelných zdrojoch, či priamom slnku. Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadla alebo iné agresívne chemikálie, krémy ani leštidla. Po premočení pozvoľna usušte pri izbovej teplote.

 Textilné materiály

Zabráňte premočeniu výrobkov do interiérov (spoločenské kabelky a pod.), aby nedošlo k farebným zmenám. Očistite zľahka silónovou kefou, čistiacimi sprejmi na textil, zľahka aj vlhkou handričkou, mastné škvrny odstráňte čističom škvŕn na textil. V žiadnom prípade neperte!

 Useň (kožené produkty)

 • hladká useň - má jemne štruktúrovaný povrch s malými pórmi, ktorý môže byť spracovaný v matnom alebo lesklom prevedení,
 • lakovaná useň - useň s hladkým a vysoko lesklým povrchom, ktorý je dosiahnutý lakovou úpravou usne. Jej povrch je veľmi chúlostivý na mechanické poškodenie, chemické vplyvy, premočenie a mráz,
 • nubuk - je useň brúsená po líci. Podkategóriou je tzv. "písavý nubuk", ktorý necháva i po veľmi jemnom kontakte prstov alebo iných predmetov na líci stopy odstrániteľné ďalším pretrením alebo prekefovaním,
 • velúr ("semiš") - je useň brúsená po rube, vlas zostáva na povrchu, ľudový názov je semiš. Je menej náchylný na poškodenie než nubuk.

Dbajte na to, aby sa tieto výrobky nepremáčali.

Spôsob odstránenia škvŕn od vody: navlhčite parou, príp. jemným rozprašovačom, nevytierajte a nechajte pozvoľne uschnúť, vytrite vlhkou hubkou a nakrémujte krémom, ktorý zodpovedá odtieňu výrobku. Useň môže stmavnúť, ale škvrny budú odstránené.

Na odstraňovanie škvŕn od vody existujú špeciálne prípravky. Podľa intenzity používania ošetrite 2-3 krát ročne krémom, ktorý zodpovedá odtieňu produktu.
Škvrny od pera odstránite vatovou tyčinkou namočenou v zmesi lieh+voda (1:1), mastné škvrny (čerstvé) posypte magnezitom alebo kriedovým prachom a nechajte 24 hodín pôsobiť.
Produkty zo semišu a nubuku sú obzvlášť citlivé na premočenie, čo sa môže prejaviť odfarbením na časti vlasu.

Produkty so zabudovanou elektronikou

Tovar so svetelnými, hudobnými a inými elektronickými efektami, kde sa vyžaduje napájanie do elektriny, alebo používanie rôznych typov batérií postupjte pri používaní podľa priložených návodov, alebo podľa všeobecne známych spôsobov zaobchádzania s takýmto tovarom. Dôležité je časti elektroniky, ako káble, tesnenia, batérie, led žiarovky atď. nepreťažovať v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k ich poškodeniu.

UPOZORNENIE:

Nový výrobok používajte tak, aby nedochádzalo k jeho znečisteniu alebo rýchlemu opotrebeniu. Po použití výrobok odložte tak, aby sa zachoval jeho tvar.
Nerovnomerná kresba líca, čiastočná rozdielnosť farebného odtieňa a prírodné významné znaky (jazvy, vrásky) nie sú vadou, ale zdôrazňujú prírodnosť usne, lyka a prútia.
Kabely, kabelky, aktovky, tašky a peňaženky sú vyrábané z rôznych materiálov a každý z nich má svoje špecifické vlastnosti a spôsob údržby.

Pozor! Výrobky nepreťažujte nad povolenú nosnosť:
0,5 kg – spoločenské kabelky, peňaženky, detské kabelky
1 kg – kabelky, kabely, detské vaky
2 kg – plážové kabely, detské vaky
5 kg – pracovné kabely, aktovky
10 kg – cestovné a športové tašky

TOP